Algemene voorwaarden

1. Definities
Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

Academy
De online school “Beabird Academy”, waarin Merel Anna programma’s, cursussen en classes/cirkels deelt en organiseert. Op Overeenkomsten die hieruit voortkomen zijn de Voorwaarden onverminderd van toepassing. Op alles wat Merel Anna deelt in de Academy rust auteursrecht.

Casa Pajéro
De offline plek waar Merel Anna retreats aanbied.

Diensten
Onder andere, maar niet uitsluitend: sjamanistische healing & coaching, schrijven, audioreizen, groepsbijeenkomsten, webinars en deelname aan- en verstrekken van informatie in een online en/of offline Academy.

Klant
De wederpartij van Merel Anna, die de Diensten afneemt.

Merel Anna
Merel Anna, tevens bekend onder de bedrijfsnaam Beabird, gevestigd te Toon Hermanslaan 23, 1948 AC Beverwijk en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78769590.

Overeenkomst
Het aanbod van Merel Anna en de aanvaarding daarvan door de Klant per keer. Deze Voorwaarden maken hier deel van uit.

Partijen
Merel Anna en Klant tezamen.

Schriftelijk
Beschreven of bedrukt papier of digitale formulieren, alsmede e-mail, sms en WhatsApp, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Voorwaarden
Deze set algemene voorwaarden van Merel Anna.

Webshop
De digitale omgeving waarin de Klant zijn of haar gewenste diensten selecteert en
betaalt.

2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen in de Webshop waarbij Klant Diensten afneemt bij Merel Anna.
2.2 De Voorwaarden zijn ook van toepassing als Klant op een later moment nogmaals Diensten afneemt bij Merel Anna. Daarbij is Merel Anna ten alle tijden gerechtigd de Voorwaarden aan te passen. Bij vervolg Diensten is steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing.
2.3. Aanpassingen op en wijzigingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als dit Schriftelijk is overeengekomen door Partijen.
2.4. Indien en of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden worden vernietigd of op een andere wijze buiten toepassing worden verklaard door tussenkomst van de rechter, zulle alle overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand door het door de Klant selecteren en afrekenen voor de betreffende Dienst in de Webshop.
3.2. Indien Klant buiten de Webshop om een aanvraag doet bij Merel Anna voor het afnemen van de Diensten, of anderszins ingaat op een aanbod van Merel Anna, komt de Overeenkomst tot stand nadat Merel Anna de afspraak heeft bevestigd.
3.3. In alle gevallen is de Schriftelijke bevestiging van Merel Anna leidend voor het ontstaan van de Overeenkomst.
3.4. De Overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van een sessie, of de duur van eenmaal de door Klant gekozen Dienst.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. De Diensten van Merel Anna richten zich op het begeleiden van het proces van de Klant. Merel Anna spant zich ervoor in om een waardevolle bijdrage te leveren door middel van haar Diensten. Merel Anna kan echter niet garanderen dat de Klant zijn of haar beoogde
resultaat zal behalen.
4.2. Merel Anna is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgen van keuzes die de Klant maakt naar aanleiding van de Diensten. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt.
4.3. Klant dient alle relevante informatie voor het uitvoeren van de Diensten te delen met Merel Anna. De Klant zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens die hij of zij deelt met Merel Anna tijdig wordt aangeleverd en dat deze gegevens en informatie juist en volledig zijn. Indien Klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens en informatie heeft aangeleverd, mag Merel Anna de uitvoering van de Overeenkomst opschorten en/of de kosten hiervan doorberekenen aan de Klant.
4.4. Merel Anna is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij bij de uitvoering van de Diensten uit is gegaan van onjuiste of onvolledige gegevens, verstrekt door de Klant.
4.5. Coaching en andere Diensten kunnen nimmer een medische of psychologische behandeling vervangen. Klant is zich hiervan bewust en accepteert dan Merel Anna nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die voortkomt uit het niet zoeken of volgen van medisch advies.
4.5. Merel Anna zal de Diensten uitvoeren op een door Partijen overeengekomen moment. Daarbij worden Diensten altijd pas verleend na betaling door de Klant.

5. Betaling
5.1. De Klant dient de Diensten vooraf te betalen door middel van een online betaling via de
Webshop.
5.2. Indien de Overeenkomst niet via de Webshop tot stand is gekomen, dient de Klant vooraf te betalen op de door Merel Anna aangegeven wijze.
5.3. Achteraf betalen is alleen mogelijk als Merel Anna Schriftelijk heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. Betaling geschied dan ingevolge artikel 5.2. van de voorwaarden. De betaaltermijn bij betaling achteraf is 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.
5.3. Betaalt de Klant niet voor het afgesproken moment waarop Merel Anna de Diensten zou verlenen, dan zal de afspraak niet doorgaan. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Klant.
5.4 Voor Casa Pájero gelden aparte afspraken, deze worden zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Deze afspraken wijken af van de in deze overeenkomst genoemde annulering en opzeggingsvoorwaarden.

6. Annulering en opzegging
6.1. De Klant mag de Overeenkomst annuleren of opzeggen tot 24 (vierentwintig) uur voor de afspraak met Merel Anna. Partijen zullen dan overleggen wanneer de afspraak wordt ingehaald of, indien dit niet mogelijk is, het reeds betaalde bedrag aan Klant zal worden terugbetaald.
6.2. Indien de Klant de overeenkomst annuleert of opzegt binnen 24 (vierentwintig) uur voor de afspraak met Merel Anna, zal een nieuwe afspraak worden gemaakt. Indien dit niet mogelijk is zal de Klant ten hoogste 50% van het reeds betaalde bedrag terugkrijgen van Merel Anna.
6.3 Voor Casa P jero gelden aparte afspraken, deze worden zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Deze afspraken wijken af van de in deze overeenkomst genoemde annulering en opzeggingsvoorwaarden.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Merel Anna kan, indien en voor zover wettelijk toegestaan, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van de door haar verrichte Diensten, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Merel Anna.
7.2. Merel Anna is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt door beslissingen die de Klant zelf neemt naar aanleiding van de door Merel Anna verrichte Diensten. Merel Anna heeft enkel een coachende rol en de Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van de keuzes die hij of zij maakt.
7.3. Indien Merel Anna toch aansprakelijk wordt geacht op basis van het bepaalde in artikel 6.1. van de Voorwaarden of het geldend recht, zal het bedrag van de schadevergoeding (voor Algemene Voorwaarden Merel Anna, versie 2.0, juni 2021 zover toegestaan) worden beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal door Klant aan Merel Anna betaalde bedrag in het kalenderjaar waarin de schade zich voordoet.

8. Audioreizen
8.1. Indien de door klant gekozen Diensten een audioreis bevat, gelden de aanvullende bepalingen van dit artikel, onverkort de overige bepalingen van de Voorwaarden.
8.2. De audioreizen van Merel Anna bestaan uit een downloadbaar audiobestand. Omdat niet te controleren is of en hoe vaak Klant deze download heeft opgeslagen, is retourneren niet mogelijk. Vanaf het moment van betalen in de Webshop is de aanschaf van deze audioreizen dus bindend. De Klant kan geen beroep doen op herroepingsrecht om de hiervoor gegeven reden.
8.3. Merel Anna garandeert niet dat de audioreizen aansluiten op de individuele wensen van de Klant. De audioreizen zijn gemaakt voor een breed publiek en zijn niet individueel. De Klant kan daarom geen aanspraak maken op welke vergoeding dan ook als de audioreis niet voldoet aan zijn of haar verwachtingen.
8.4. Klant mag de audioreizen alleen gebruiken voor privé doeleinden.
8.5. De audioreizen zijn alleen bedoeld voor de Klant en Klant mag deze niet doorsturen aan anderen zonder uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Merel Anna.

9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Voor zover Merel Anna bij haar Diensten, of in de Academy, gebruik maakt van werk waar auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom op rusten, blijven deze rechten altijd van en bij Merel Anna. De Klant kan geen aanspraak maken op welke rechten van intellectuele eigendom dan ook.
9.2. De Klant mag de digitale versie of stoffelijke dragers, die werk bevatten waar Merel Anna het intellectuele eigendom op heeft, alleen gebruiken voor zichzelf en in het kader van de Diensten.
9.3. De Klant mag de digitale versie of stoffelijke dragers met werk waar intellectueel eigendom op rust niet delen met anderen.
9.4. Geschreven stukken die Merel Anna zelf op het openbare gedeelte van de website of sociale media plaatst mogen worden gedeeld met anderen, voor zover er een verwijzing bij staat naar Merel Anna.
9.5. Bij een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Merel Anna zal Merel Anna contact opnemen met de Klant. Partijen proberen dan samen tot een oplossing te komen.
9.6. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Merel Anna kan, niet limitatief, worden gecompenseerd met een financi le vergoeding van €250,- of een vergoeding die op dat moment redelijk wordt geacht in de wet en rechtspraak voor het type overtreding waar de inbreuk betrekking op heeft.

10. Einde van de Overeenkomst
10.1. De Overeenkomst eindigt telkens direct na afloop van de Diensten, tenzij Klant de Overeenkomst tijdig heeft geannuleerd/opgezegd.
10.2. Indien de Klant meerdere malen Diensten afneemt bij Merel Anna, dan wordt dit telkens als een nieuwe Overeenkomst gezien.

11. Geheimhouding
11.1. Alles wat er gebeurt tijdens een sessie of de verlening van de Diensten anderszins, zal door Partijen vertrouwelijk worden behandeld.
11.2. Merel Anna zal nimmer gegevens of verkregen informatie delen met derden. De geheimhouding die samengaat met de aard van de Diensten wordt gegarandeerd. De Klant mag erop vertrouwen dat hij of zij vrijuit kan spreken.
11.3. Informatie die de Klant verkrijgt en waarvan hij of zij weet of kan weten dat dit vertrouwelijk is zal niet worden gedeeld door de Klant.
11.4. Indien de Klant aansluit bij een groepsbijeenkomst met andere Klanten van Merel Anna, houdt de Klant ook geheimhouding met betrekking tot vertrouwelijke informatie en ervaringen van de andere Klanten die aanwezig zijn.

12. Persoonsgegevens
12.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Merel Anna persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).
12.2. Merel Anna houdt zich hierbij aan de verplichtingen van de AVG. De privacyverklaring is te raadplegen op: www.merelanna.nl.

13. Wijzigingen
13.1. Merel Anna heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden te wijzigen. Omdat er bij elke sessie of Dienst een nieuwe Overeenkomst ontstaat, geldt er telkens de op dat moment geldende versie van de Voorwaarden.
13.2. Merel Anna kan daarnaast te allen tijde haar aanbod en prijzen wijzigen tussen de Overeenkomsten door. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
13.3. Overige wijzigingen, aanvullingen of andere aanpassingen op de Voorwaarden of Overeenkomst zijn alleen geldig met wederzijdse Schriftelijke toestemming van Partijen.

14. Rechtskeuze en geschillen
14.1. De Diensten, Overeenkomst en de Voorwaarden worden beheerst door het geldend Nederlands recht.
14.2. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie door Partijen in goed overleg worden opgelost. Het staat beide Partijen echter te allen tijde vrij het geschil voor te leggen aan de
bevoegde Rechtbank.